TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTEL BÌNH ĐỊNH

 
  
 

     Số:    / BDH-KHDN

V/v Phối hợp thực hiện nhập liệu lên hệ thống quản lý nhà trường Smas 3.5 cho Cấp Mầm Non và Tiểu Học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

Bình Định, ngày     tháng     năm 2020

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước;

 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Viettel Bình Định xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước và lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác, hỗ trợ trong giai đoạn vừa qua.

Căn cứ công văn 2219/SGDĐT-GDMN-TH của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tiếp tục hoàn thiện việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý nhà trường (SMAS 3.5) miễn phí trên địa bàn tỉnh tại các trường mầm non, tiểu học;

Viettel Bình Định đã thực hiện tập huấn hệ thống Quản lý nhà trường (SMAS 3.5) cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước nhưng hiện tại việc nhập liệu các trường mầm non, tiểu học còn thấp.

Để đảm bảo việc hỗ trợ tốt nhất cho các trường mầm non, tiểu học hoàn thành nhập liệu các trường Mầm Non và Tiểu Học trên địa bàn huyện lên hệ thống Quản lý nhà trường (SMAS 3.5) trước ngày 15/11/2020, Viettel Bình Định đề xuất các phương án cụ thể như sau:

 1. Viettel Bình Định tạo nhóm Hỗ Trợ Smas 3.5 trên phần mềm Zalo dành riêng cho các Giáo viên thuộc địa bàn huyện để Giáo viên các trường được hỗ trợ nhanh chóng.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo các trường tham gia nhóm hỗ trợ qua địa chỉ: http://gddt.tuyphuoc.binhdinh.gov.vn/ => HỖ TRỢ QUA SMAS ZALO.
 3. Viettel Bình Định sẽ cập nhật kết quả nhập liệu các trường trực thuộc cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 3 ngày/tuần đến hết ngày 30/11/2020. 
 4. Bộ phận phụ trách cấp mầm non và phụ trách tiểu học phối hợp với Viettel Bình Định theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị và báo cáo kịp thời lãnh đạo Phòng GD&ĐT những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
 5. Những phát sinh vướng mắc, cần hỗ trợ trong quá trình nhập liệu hoàn chỉnh CSDL vào hệ thống quản lý nhà trường SMAS 3.5, các đơn vị liên hệ theo các  đầu mối sau để được phối hợp, hướng dẫn xử lý:

 

 • Viettel Bình Định:

+ Hotline hỗ trợ 24/7: 18008000 nhánh 2

+ Hỗ trợ nhập liệu:

  Tôn Bích Ngọc: 0971.500.500

  Nguyễn Mạnh Hùng: 0963998679

         Trên đây là đề xuất các phương án phối hợp để đảm bảo các Trường Mầm Non và Tiểu Học nhập liệu đầy đủ lên hệ thống quản lý nhà trường SMAS 3.5 trước ngày 15/11/2020. Viettel Bình Định kính trình Sở Giáo dục và các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước phối hợp./.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHDN; Hùng 03.

 

 

 

Q. GIÁM ĐỐC KHDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

VIETTEL BÌNH ĐỊNH

 
  
 

     Số:    / BDH-KHDN

V/v Phối hợp thực hiện nhập liệu lên hệ thống quản lý nhà trường Smas 3.5 cho Cấp Mầm Non và Tiểu Học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

Bình Định, ngày     tháng     năm 2020

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước;

 

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Viettel Bình Định xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước và lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác, hỗ trợ trong giai đoạn vừa qua.

Căn cứ công văn 2219/SGDĐT-GDMN-TH của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tiếp tục hoàn thiện việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý nhà trường (SMAS 3.5) miễn phí trên địa bàn tỉnh tại các trường mầm non, tiểu học;

Viettel Bình Định đã thực hiện tập huấn hệ thống Quản lý nhà trường (SMAS 3.5) cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước nhưng hiện tại việc nhập liệu các trường mầm non, tiểu học còn thấp.

Để đảm bảo việc hỗ trợ tốt nhất cho các trường mầm non, tiểu học hoàn thành nhập liệu các trường Mầm Non và Tiểu Học trên địa bàn huyện lên hệ thống Quản lý nhà trường (SMAS 3.5) trước ngày 15/11/2020, Viettel Bình Định đề xuất các phương án cụ thể như sau:

 1. Viettel Bình Định tạo nhóm Hỗ Trợ Smas 3.5 trên phần mềm Zalo dành riêng cho các Giáo viên thuộc địa bàn huyện để Giáo viên các trường được hỗ trợ nhanh chóng.
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo các trường tham gia nhóm hỗ trợ qua địa chỉ: http://gddt.tuyphuoc.binhdinh.gov.vn/ => HỖ TRỢ QUA SMAS ZALO.
 3. Viettel Bình Định sẽ cập nhật kết quả nhập liệu các trường trực thuộc cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 3 ngày/tuần đến hết ngày 30/11/2020. 
 4. Bộ phận phụ trách cấp mầm non và phụ trách tiểu học phối hợp với Viettel Bình Định theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị và báo cáo kịp thời lãnh đạo Phòng GD&ĐT những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
 5. Những phát sinh vướng mắc, cần hỗ trợ trong quá trình nhập liệu hoàn chỉnh CSDL vào hệ thống quản lý nhà trường SMAS 3.5, các đơn vị liên hệ theo các  đầu mối sau để được phối hợp, hướng dẫn xử lý:

 

 • Viettel Bình Định:

+ Hotline hỗ trợ 24/7: 18008000 nhánh 2

+ Hỗ trợ nhập liệu:

  Tôn Bích Ngọc: 0971.500.500

  Nguyễn Mạnh Hùng: 0963998679

         Trên đây là đề xuất các phương án phối hợp để đảm bảo các Trường Mầm Non và Tiểu Học nhập liệu đầy đủ lên hệ thống quản lý nhà trường SMAS 3.5 trước ngày 15/11/2020. Viettel Bình Định kính trình Sở Giáo dục và các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước phối hợp./.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHDN; Hùng 03.

 

 

 

Q. GIÁM ĐỐC KHDN